“DOĞUBEYAZIT TİCARET VE SANAYİ ODASI”
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
industriall union

Yerli Malı Belgesi

-Başvuru Dilekçesi
-Yerli Malı Belgesi talebinde bulunan kişinin, temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri fotokopisi
-Taahhütname 1 ve 2 (Üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı)
-Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelleri (Hesaplamada baz alınan belgeler dahil) (Ek.3-A, Ek.3-B, Ek.3-C, Ek.3-D)
-Ek 3-A’da Yerli Girdi olarak kullanıldığı belirtilen ürünlerin üreticilerinin Sanayi Sicil Belgeleri (Geçerlilik süresi devam eden)
-Yerli katkı oranı hesap cetvellerini mali yönden inceleyen ve doğruluğunu teyit eden; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavire ait Faaliyet Belgesi veya Oda Kayıt Belgesi
-Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam eden)
-Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi (Gıda üreticileri için)
-Üretimde kullanılan ham maddelerin menşelileriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi, Fatura Fotokopisi ve Üretici Firmaların Sanayi Sicil Belgeleri
-Odamız tarafından düzenlenmiş ve geçerlilik süresi devam eden Kapasite Raporu,
-Yerli Malı Belgesi Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretinin yatırıldığına dair belge (*)

Yerli Malı Belgesi onay ücretinin yatırıldığına dair belge [165 – (YüzAltmışBeş) Türk Lirası olup Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) aşağıda belirtilen IBAN numaralarından birine yatırılması gerekmektedir.]

 İş Bankası Akay Şb.

TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29

 Akbank Bakanlıklar Şb.

TR35 0004 6001 5388 8000 0690 72

 Ziraat Bankası Akay Şb.

TR02 0001 0007 6005 9943 5050 32

 Vakıflar Bankası Merkez Şb.

TR21 0001 5001 5800 7293 5864  13

 Halkbank Çukurambar T. Şb.

TR14 0001 2001 3110 0016 0000  38

Başvuru Dilekçesi ve Evrak Listesi

 

Taahhütname

 

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelleri

 

 (*) Yerli Malı Belgesi Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Doğubayazıt Ticaret Odası veznelerine yatırılmaktadır.

NOT:  Yerli Malı Belgesi başvurusunun, Kapasite Raporunu düzenleyen ilgili Oda’ya yapılması gerekmektedir.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KAPASİTE RAPORU

 1. İş konusu ile ilgili dilekçe,
 2. Odadan temin edilen ve firma tarafından doldurulan kapasite istek formu,
 3. Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,
 4. Son dönem mizan bilgileri (250.252.253.254.255.256. sayfalar)
 5. Makine ve teçhizatın demirbaş defter kayıtları veya faturaların fotokopisi,
 6. Makine ve tesisat kiralık ise noterden tasdikli kira mukavelesi,
 7. İşyeri açma ruhsatının fotokopisi,
 8. Arazi ve bina firmanın kendi mülkü ise tapunun fotokopisi, organize sanayi bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,
 9. Arazi ve bina kiralık ise tasdikli kira kontratının fotokopisi,
 10. Çalışan işçilerin en son aya ait SSK bildirgeleri, tahakkuk fişi veya ödeme makbuzlarının fotokopileri,
 11. İşyerindeki firma mülkiyeti olan makine ve teçhizatın yeminli mali müşavir veya mali müşavir onaylı bilançodaki toplam kıymeti,
 12. Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirküleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,
 13. Kiralık olan bina ve işyeri sözleşmeleri,
 14. Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,
 15. Vergi levhası fotokopisi,
 16. Kalite belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri( İSO 9000,ıso 14000,ıso 22000 belgesi, ce, marka tescil belgesi, patent kullanım belgesi, know-how sözleşmesi, lisans sözleşmesi, çevre izin belgesi, haccp belgesi vb.)
 17. Gıda sektöründeki üretimler için TEDAŞ’tan onaylı kurulu güç raporu, şayet bu yoksa yine TEDAŞ’tan onaylı elektrik projesi
 18. Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi ve 6.7.11. bentlerinde sayılan belgelerin asılları kontrol edilerek bir suretleri dosyada muhafaza edilir.
 19. Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.
 20. Bu maddede sayılan belgelerin elektronik imzalı olanları kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilir.
 21. Oda veznesine yatırılacak harç makbuzu 1500 TL.(eksper ücreti dahildir. )
 22. Türkiye odalar ve borsalar birliği (T.O.B.B.) hesabına yatırılacak harç makbuzu 700 TL.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KAPASİTE HESAPLARI

ŞUBE KODU

HESAP NO

İBAN NO

BANKA

ŞUBESİ

MASRAF

4201

785529

TR100006400000142010785529

 T.İŞ BANKASI

AKAY

VAR

153

69072

TR350004600153888000069072

 AKBANK

BAKANLIKLAR

 

760

5994350-5032

TR020001000760059943505032

   ZİRAAT         BANKASI

AKAY

VAR

184

2068017

TR210001500158007293586413

 VAKIFLAR  BANK.

MERKEZ

 

1311

16000038

TR140001200131100016000038

 HALKBANK

ÇUKURAMBAR

 
Sohbete Başla
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz.?