“DOĞUBEYAZIT TİCARET VE SANAYİ ODASI”
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
industriall union

Üyelik

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 9. maddesi gereğince zorunludur. İlgili madde şöyledir:

MADDE 9. – Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve 5 inci maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatına haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar. Meslek gruplarına göre yapılacak üye kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.

Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınai faaliyet ve ticari muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır.

Sanayi odası kurulan illerde sanayiciler, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olurlar. Sanayi işletmesi sahiplerinin, sınaî nitelikli işlerinin gereği olarak meşgul olduklara ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan kaldırmaz; bunlar isterlerse ticaret odasına da kaydolabilirler.

Sanayiciler, kendi sanayi ürünlerini satmak üzere birden fazla satış yeri açtıkları takdirde, fazlası için satış yerlerinin bulunduğu ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmak zorunda oldukları gibi; kendi sanayi ürünlerinin satışı dışında başka ticarî işlerle uğraştıkları takdirde, ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmakla yükümlüdürler.

Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadî müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliği haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları ildeki odalara kaydolmak zorundadırlar.

Ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden 5 inci maddede belirtilen deniz tacirleri ile beşinci fıkra hükmünde belirtilenlerden deniz ticaretiyle uğraşanlar, bulundukları ildeki deniz ticaret odasına kaydolmak zorundadırlar. Bu kapsamda sayılanlar, deniz ticaret odasına kaydolmakla diğer odalara kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş sayılırlar. Ancak, bu kapsamdakiler, deniz ticaret odasına kaydolmasını gerektiren faaliyetler dışında başka işlerle de uğraştığı takdirde, ayrıca ilgili odaya da kaydolmak zorundadır.

Odalara kaydı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilerle bunların şubeleri, kamu kurumu niteliğindeki başka meslek kuruluşlarına, birlik ve teşekküllere üye olmaya ve aidat ödemeye mecbur tutulamaz.

Bu maddede düzenlenen kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyenler, odalar tarafından re’sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir.”

Odamıza diğer işlemleri tamamlayarak kayıt için başvuran tacir niteliğindeki gerçek ve tüzel kişiler 76 adet meslek grubundan birisi altına kaydolunur.

Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıt zorunluluğu (dolayısıyle kayıt olma hakkı) bulunan kişiler 5174 Sayılı yasanın 9. maddesiyle belirlenmiştir.  Buna göre; Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve bu Kanunun 5 inci maddesine göre sanayici, deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri, fabrikaları, satış yapan bölge müdürlükleri, satış yapmayıp sadece sevkiyat yapan depolarla temsilcilikler hariç, satış yapan depoları bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar.

Sermayesinin tamamı Devlete ve Özel İdarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan İktisadi İşletmeler ve bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve Özel İdarelerin veya Belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliğe haiz müesseseler veya bunların önceki paragrafta sayılan birimleri bulundukları yerin Odalarına kaydolmaya mecburdurlar.

Ticaret ve Sanayi odalarına kayıt yükümlülüğünün ön (temel) koşulları;

Ticaret Siciline kayıtlı olmak,

Tacir veya 5174 Sayılı Kanun uyarınca sanayici olmaktır.

 

Gerçek kişi tacir:

Türk Ticaret Kanunu’nun 14.maddesine göre bir ticari işletmeyi kısmen bile olsa kendi adına işleten kimse tacir sayılmaktadır. 

Bu tanım gereğince gerçek kişilerin tacir niteliğini kazanabilmesi için bir ticari işletmenin var olması, bu ticari işletmenin kısmen dahi olsa kendisi adına işletmesidir. 

Tüzel kişi tacir (Ticaret Şirketleri);

Ticaret Şirketleri 6762 Sayılı TTK’nun 136’ıncı maddesi ile belirlenmiştir. Buna göre; kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler (bu şirketlerin ortağı olan kişilerin ayrıca “tacir” olmaları koşuluna bağlı olmaksızın) ticaret şirketleridir.

Özel nitelikteki kanunlar ile getirilen istisnalar ayrık olmak üzere; bu şirketler tacir sayılır ve 6762 sayılı kanunun “tacir” sıfatına bağladığı tüm hak ve yükümlülüklere tabi olurlar. 

ŞİRKET/ŞAHIS İŞLETMESİ NASIL KURULUR?

Gerçek kişi şahıs işletmesi olarak Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olabilmek için 1. sınıf deftere tabi olunması gereklidir. Bu şarta tabi olup kayıt yaptırabilmek için kişilerin aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru yapmaları gereklidir. Tescil öncesinde gerçek kişi şahıs işletmesi olarak MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Tescilde istenilen evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Mükellefiyet belgesi (ıslak imzalı)

 • Sınıf defter tasdik fotokopileri

 • Nüfus cüzdan fotokopisi ( 2 fotokopi ) ve ikametgâh ( 1 asıl 1 fotokopi, Doğubayazıt dışında ikamet edenlerden )

 • 2 adet fotoğraf

 • Vergi levhası fotokopisi ( 2 adet )

 • Kayıt talep formu

 • Taahhütname

 • Tescil talepnamesi (örneği ticaret sicil tarafından verilir. 1 asıl 1 fotokopi)

 • Harç ve ilan ücretlerinin dekont asılları

ANONİM/LİMİTED ŞİRKET NASIL KURULUR?

Ticaret sicil müdürlüğünden unvan sorgulaması yapıldıktan sonra MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden başvuru yapılır. Ticaret sicilin onayından sonra Mersis talep numarasıyla noterden ana sözleşme ve tescil talepnamesi çıkartılır. Bankaya şirket sermayesinin %25 bloke edilir ve aşağıdaki evraklarla birlikte ticaret sicil müdürlüğüne müracaat edilir.

 • Kayıt talep formu

 • Taahhütname

 • Ana sözleşme (5 asıl, 2 fotokopi)

 • Şirket unvanı altında Tescil Talepnamesi (2 asıl 1 fotokopi)

 • Şirket kuruluş dilekçesi bildirim formu (Mersis’te hazırlanmış 3 asıl)

 • Kurucular beyanı (3 asıl)

 • Kimlik fotokopisi (4 adet), ikametgâh (2 asıl 2 fotokopi, Doğubayazıt dışında ikamet edenlerden)

 • 2 adet fotoğraf

 • Kira kontratı ya da tapu fotokopisi ( 4 fotokopi )

 • Banka bloke dekontunun aslı ve banka bloke üst yazısı

 • İlan ve rekabet kurumu ücreti dekont asılları

 • Şirket ortak ve yetkililerine ait SGK işe giriş bildirgeleri (1 asıl 1 fotokopi)

 • SGK taahhütnamesi (1 asıl 1 fotokopi)

Mersis hakkında

https://mersis.gtb.gov.tr/  

Tescil öncesinde MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden başvuru yapılmalıdır.

https://mersis.gtb.gov.tr/

Başvurunuzu yaptıktan sonra Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odamıza gerekli belgeler ile geldiğiniz takdirde üyelik işleminiz ivedilikle gerçekleştirilecektir.

• Aidat Ödeme Yükümlülüğü

Odamıza kayıtlı üyelerimizin odamıza ödemekle yükümlü oldukları ödemeler;

Kayıt Ücreti : Üyenin Odaya Kaydı sırasında ödemekle yükümlü olduğu ücrete denir. Kayıt Ücreti her yıl Kanunda belirtilen alt ve üst sınırlara uymak şartı ile Oda Yönetim Kurulu Tarafından belirlenerek Oda Meclisinin kararı ile yürürlüğe girmektedir.

Yıllık Aidat : Üyenin Her Yıl kayıt olduğu derecesine göre ödemekle yükümlü olduğu aidattır. Yıllık Aidat ta her yıl Kanunda belirtilen alt ve üst sınırlara uymak şartı ile Oda Yönetim Kurulu Tarafından belirlenerek Oda Meclisinin kararı ile yürürlüğe girmektedir.

Munzam Aidat : Üyelerimizin bir önceki yıla ait ticari ve kurumlar kazancı üzerinden binde sekizi oranında tahsil olunan bir aidattır. Tavan Sınırı Yıllık aidat tavan sınırının 10 katından fazla olamaz.(Kayıt ücreti ile yıllık aidat miktarı, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.)

• Durum Değişikliklerini Bildirme Mükellefiyeti

5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca “Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır. Ticaret siciline tescili zorunlu olup da yasal şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili oda, bu yasal zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili Ticaret Sicil Memurluğuna bildirir. Ticaret Sicil Memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.”

• Kayıtların Askıya Alınması:

Yine Anılan maddede devamla ”İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur. Yukarıdaki fıkrada anılan oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu odaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, oda yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla ticaret sicil kaydının re’sen silinmesi için ticaret sicil memurluğuna ihbarda bulunulur. İhbarı takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kaydı silinmiş sayılır. Bu süre içerisinde durumunu bildiren üyelerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bu durumda olanlar tüm aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilemezler.” denilmektedir. Bu nedenle üyelerimizin adres, ana sözleşme, yapı, ortaklar, vb konularda meydana gelen değişiklikleri Odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Özellikle adres ve telefon değişikliklerinin bildirilmemesi durumunda Üyelerimize ulaşmamızda sorunlar yaşanmaktadır.

Sohbete Başla
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz.?