“DOĞUBEYAZIT TİCARET VE SANAYİ ODASI”
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
industriall union

Politikalarımız

    Odamızın amaç ve bağlamına uygun ve stratejik yönünü destekleyen, kalite hedeflerinin belirlenmesi için bir çerçeve sağlayan, uygulanabilir şartları yerine getirilmesi için taahhüt içeren, kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için bir taahhüt içeren şekilde oluşturulmuştur.

    Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası temel değerleri olan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu değerlerimizi, uzun vadeli ve başarılı işbirliklerinin temeli olarak kabul ediyoruz.

Temel Değerlerimiz;

 • · Yasal mevzuatlara uymayı,
 • · Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini zamanında tarafsız, doğru ve eksiksiz olarak gerçekleştirmeyi,
 • · Üyelerimizin teknolojik ve ekonomik gelişmelere uyum sağlamasını kolaylaştırmayı,
 • · Bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir kurum olma yolunda teknolojik altyapımızı geliştirmeyi,
 • · Üyelerimizin, oda yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetlerini arttırmayı,
 • · Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Odalar ve Borsalar Akreditasyon sistemi şartlarına uymayı ve bu sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • · İlçemizdeki sivil toplum kuruluşlarına uyguladığımız sistemimiz ile örnek bir kurum olmayı, kalite politikası olarak benimsemekteyiz.

Odamız; 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu; kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, bağış-yardım ve sair gelirlerden oluşan kaynaklarını kuruluş amaçlarını yerine getirmek için kullanacaktır. Mali yapımızda, şeffaflık ve tarafsızlık, planlama ve bütçelemede tutarlılık, risk yönetimi, tasarruf ve ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun davranacaktır.

Tüm harcamalarımızda üyelerimizin;

 • Beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması,
 • Mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi,
 • Üretim ve istihdam odaklı çalışmalarını arttırılması,
 • Arge, eğitim ve danışmanlık hizmetleri alabilmeleri,
 • Başta ilçe, il ve bölgemiz olmak üzere girişimcilik ruhunu arttırmayı
 • Güçlü ticaret ve sanayi politikaları geliştirmeleri önceliğimiz olacaktır.

Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası 5174 Sayılı Kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yürürlükteki yönetmelikler çerçevesinde Stratejik Amaçlarını gerçekleştirmek ve olası risk ve problemleri önceden öngörüp tedbir alabilmek ve bu riskleri en aza indirmek yine optimum bir mali yönetim uygulamasını sürekli kılmak adına aşağıdaki politikaları belirlemiştir. Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası yetkili Yönetim Birimleri, Komisyonları ve Üyeleri ile üçüncü şahıslara karşı şeffaflık ve hesap verebilirlik ana prensibi altında

Yıllık tahmini bütçelerini düzenli olarak hazırlar,

Bütçe gerçekleşmelerini en az aylık periyotlar ile izler,

Bütçe düzenlemelerini Stratejik Planı ile uyumlu yıl içi faaliyetlerini göz önünde bulundurarak oluşturur.

Geçici Mali Tablolarını her ay yıl sonu itibariyle, kesin hesaplarını ise takip eden yılın ilk üç ayı içerisinde onay için Oda Meclisine sunar.

Üyelerinin Aidat tahakkuklarını zamanında yapar ve duyurur.

Yıllık ve Munzam aidat , tahsilat, af, yapılandırma vb. konularında üyelerini derhal bilgilendirir.

Her türlü tahsilat ve ödemenin kolayca ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli teknolojik altyapı ve imkanları sunar.

Yerel, Ulusal ve Uluslararası düzeyde gerçekleşecek tüm yatırımların ve yürütülecek projelerin yürütülmesi sırasında kaynaklarını verimli ve optimum kullanır..,

Mevduat ve diğer varlıklarımızın değerlendirilmesinde de ekonominin genel durumu ve güncel gelişmeleri izler, katma değer sağlayacak önlemleri alır ve uygulamaları hayata geçirir.

 Odamız üye memnuniyetinin çalışan memnuniyetinden geçtiğinin farkındadır, bu nedenle personelinin;

“Sürekli kendini geliştirme olanakları sağlamak, şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek, kurumumuz arasında sadakat bağını güçlendirmek, maddi ve manevi haklarını korunmak, fırsat eşitliği yaratmak, öneri ve beklentilerini dikkate almak ve yüksek performansı ödüllendirmek” insan kaynakları temel ilkelerimiz ve politikamızdır.

Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Üye Memnuniyetinin çalışan memnuniyeti ve aidiyeti ile sağlanabileceği ana fikrinden hareket ile ve yine misyon ve vizyonuna uygun olarak belirlemiş olduğu Stratejik Hedeflerine çalışanlarının etkin katkısı ile ulaşabileceğinin bilincindedir.

Doğubayazıt TSO bu bilinç ile ..,

İnsan kaynağını optimum ve maksimum verim ilkesine dayanarak planlar ve konusunda eğitimli personel istihdam eder..,

Çalışan personelinin kişisel ve mesleki gelişimlerini kariyer planlamasını da göz önünde bulunduracak izler, bu çerçevede eğitim ve gelişimlerini teşvik eder ve özendirir..,

Çalışma şartlarının ve iş paylaşım ve görev dağılımlarının liyakate uygun ve hakkaniyet çerçevesinde düzenlenmesi ve uygun işe uygun eleman temin edilmesi anlayışına azami önem verir.

Çalışanların verimleri, katkıları, gelişim ve uyumları kısaca performansları şeffaf yöntem ve uygulamalar ile izlenir ve ölçülür.

Çalışan Motivasyonunun ve İşyeri aidiyetinin arttırılması için özendirici ve teşvik edici olur.

 Üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yapacağımız tüm etkinliklerde, iş hayatını ilgilen istihdamdan, yatırım olanaklarına, iş geliştirmeden, teşviklere kadar her türlü gelişmeleri tüm iletişim araçları ile duyuracaktır.Bu duyurular için tüm teknolojik olanakları, yazılı, görsel ve sosyal medyadan yararlanacağız.

İç ve dış paydaşlarımız ve kamuoyuyla odamızın kullandığı mevcut ve geliştirilebilir arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgilerine ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamını yaratarak, güncel veri ve bilgileri, haberleri etkin bir şekilde, yayarak bulunduğumuz tüm çevreye katma değer katacağız.

 • 1. Üyelerinin, ticari hayatlarında ihtiyaç duydukları her türlü güncel ve doğru bilgiyi,
 • 2. Odanın gerçekleştirdiği her türlü çalışma ve faaliyeti,
 • 3. Teknolojinin elverdiği bütün iletişim kanallarını kullanarak,
 • 4. Yazılı, görsel ve sosyal medyadan da yararlanmak suretiyle, sürekli bir şekilde, yaymayı ve yayınlamayı Haberleşme ve İletişim Politikası olarak belirlemiştir.

 DOĞUBAYAZIT Ticaret ve Sanayi Odası ilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamız;

Güncel ve güvenilir bilginin etkin ve gerçekçi kara alma süreçlerinin bir parçası olduğu bilinci ile iş sürekliliğinin de bu bilgiyi kullanmak,

 • Üyelerine ait özel ve güvenilir bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini öncelik sayıp, bilgi güvenliğini sağlamak,
 • Teknolojiyi yakından izleyerek, yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknolojiler kullanmak,
 • Mevcut ve dijital arşiv, web gibi fonksiyonel bilgi sistemlerini, amaca uygun olarak, kurumun, üyelerinin, ilçe hayatına değer katacak şekilde kullanmayı, kullandığı bilgi ve teknolojik ortamda güven ortamını yaratmak,

Bilgi güvenliği sağlamak için teknolojik çözümlerle birlikte oluşabilecek risklere karşı önlemler almaktır

Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerine ve tüm Paydaşlarına kaliteli ve hızlı hizmet verme ana ilkesinden hareketle ..,

Bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı, bilgi güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi adına yetkin ve gelişime açık personel ile çalışır ve bu konuda gerektiğinde profesyonel danışmanlık hizmeti alır.

Oda, Hizmet sunumu sırasında Bilişim teknolojilerini ve bu konuda güncel gelişmeleri yakından takip ederek, yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknolojilere yatırım yapar ve bu güncel teknolojileri etkin kullanır.

Yöneticileri, Üyeleri ve Paydaşlarının güncel ve güvenilir bilgiye sürekli ulaşmalarını sağlamak adına uygun teknolojik altyapıyı kurar ve kullanır ..,

DOĞUBAYAZIT Ticaret ve Sanayi Odası üye olmadan oda olmaz ilkesinden hareketle üyelerimize,

 • Sürekli kendini geliştirme olanakları yaratmak,

 • Şeffaf ve açık bir yönetim politikası izleyecek,

 • Üye öneri, şikayet ve beklentilerini dikkate alarak, eğitimlerde dahil etkinlikler planlanacak,

 • Üyelerimizin kendi ve ilçemiz için katma değer sağlamasına yönelik her türlü danışmanlık, teknik hizmet vs. sunmaya gayret edecek,

 • İş geliştirme ve dış ticaret konularında performanslarının gelişmesine katkı sağlamayacağız.

Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası, bağlı bulunduğu mevzuat çerçevesinde ve Bakanlıkça uygun bulunan sınırlarda, bütçesinde karşılığı bulunması ve çalışma alanı ile sınırlı olmak kaydıyla ve özellikle sosyal ve toplumsal ihtiyaçları karşılamaya ve kamu yararı sağlamaya yönelik olarak;

  • · Bölgemizin tanıtımına ve kalkınmasına fayda sağlayacak her türlü yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlara,
  • · Eğitime yönelik, ödül, ayni yardım gibi faaliyet ve organizasyonlara, akademik çalışmalara,
  • · Amatör sporun gelişmesine ve yaygınlaştırılmasına, spor bilincinin artırılmasına yönelik yapılan organizasyonlara ve sportif faaliyetlere,
  • · Tarihi eserlerin onarımına, restorasyonuna, tarihi dokunun ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan kazı çalışmalarına,
  • · Kent güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara,
  • · Ticaretin ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine yönelik kalkınma amaçlı yatırım projelerine,
  • · Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişimini sağlamak için hazırlanan projelere,

Maddi ve manevi katkı sağlamayı, sponsor olmayı, Yardım ve Sponsorluk Politikası olarak belirlemiştir.

Sohbete Başla
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz.?