“DOĞUBEYAZIT TİCARET VE SANAYİ ODASI”
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
industriall union

Üyelik Sorumluluklarımız

Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşudur. Yapmış olduğu işlemleri ve verdiği her türlü hizmeti tabi olduğu kanunlar çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bunların bazıları, 5590 sayılı TOBB Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu vb. Tüm bu kanunlar Odayla beraber, üyelerine de bir çok hak ve yükümlülük getirmektedir.

Ticaret ve Sanayi Odalarının Kuruluşu :
Ticaret ve Sanayi Odası, deniz ticaret odası, oda kurulması istenen yerdeki ticaret siciline kayıtlı tacirlerin %51’inin yazılı isteği üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yazılı izni ile kurulur.

Ticaret ve Sanayi Odalarının Amaçları :
Ticaret ve Sanayi Odaları; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni kılmak üzere meslek disiplini, ahlak ve tesanüdünü korumak ve 3277 sayılı kanunda belirtilen hizmetleri görmek amacını taşır.

Odaya Kayıt Mecburiyeti Olanlar :
2567 sayılı Kanunda, ticaret siciline kayıtlı tacir ve 2567 sayılı Kanuna göre sanayici sıfatına haiz tüm gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerin Odasına kayıt olmaya mecburdurlar.

Odanın Hizmetleri :
1. Danışmanlık Hizmetleri : Ticaret ve sanayi erbabının mesleklerinin icrasında
ihtiyaçları olabilecek her çeşit bilgiyi müracaatları halinde kendilerine vermek, veya
bunların elde edilmesini kolaylaştırmak,
2. İstatistik Hizmetleri : Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri
içerisindeki iktisadi, ticari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri yapmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kayıt etmek ve mümkün olan vasıtalarla yaymak,
3. Tanzim ve Tasdik Hizmetleri : Menşe şahadetnameleri, fatura suretlerinin tasdiki, rayiç fiyatların tasdiki, bilirkişi ve eksper raporları, kapasite raporları, iş makineleri tescil belgeleri, ihracat belgeleri (ATR, Menşe Şahadetnamesi, EUR.1), Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ile üye kimlik kartları, tahsis ve sarfiyat belgeleri vb.
4. Sosyal Hizmetler : Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen her türlü iş koluna ait fuar ve organizasyonların duyurularını yapmak, katılımcıları yönlendirmek, il ticaret ve sanayi hayatının gelişen teknolojiye uyumunu sağlamaya yardımcı olmak, ilin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişimini sağlamak,
Yukarıda dört ana başlık altında görülen ve çeşitli kanunlarla çerçevesi çizilen diğer bir çok hizmetten, başta üyelerimiz olmak üzere toplumun her kesimi yazılı veya sözlü müracaatlarıyla yararlanma hakkına sahiptir. Bunun dışında üyelerimiz meslek kollarıyla ilgili her türlü sorunlarına Meslek Komiteleri aracılığı ile çözüm arama hakkına sahiptir.
Üyelerin Yükümlülükleri :

Üyeler;
1- Her yıl Mayıs ve Ekim ayı içerisinde ödemekle yükümlü oldukları Munzam
aidat ve yıllık aidatlarını geciktirmeden ödemekle, geciktirdiği takdirde gecikme zamlarıyla birlikte ödemekle,
2- Yapılan hizmetler karşılığı belirlenen ücretleri ödemekle,
3- Adres, telefon, faks, elektronik posta adreslerinden herhangi birinde ya da hepsinde meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede Odaya bildirmekle,
4- Maliyeden kaydını sildiren üyeler maliyeden iş bırakma tarihi itibariyle en geç bir ay içerisinde Odaya bunu bildirerek kayıt sildirme işlemlerini gerçekleştirmekle,
5- Odaya yaptıkları her türlü beyanda bilgileri doğru beyan etmekle,
6- Mesleki ahlak, disiplin ve tesanüde uymakla,
7- Ticaret ve sanayi hayatıyla ilgili yapılan araştırma faaliyetlerinde kullanılan, firmalara ait istatistiki bilgileri veya rayiç fiyat tespitlerinde kullanılan, ürünlere ait fiyat bilgilerini en kısa sürede doğru olarak Odaya ulaştırmakla,
8- Firmalarının Ticaret Sicilinde ki kayıtlarında yaptıkları her türlü değişikliği en geç bir ay içerisinde Odaya bildirmekle,
9- Odamıza kayıtlı kooperatif ve şirketler hisse, yetki, adres, sermaye ve genel kurulla ilgili işlemlerini karar tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Ticaret Sicil Memurluğumuza bildirmekle yükümlüdürler.

Sohbete Başla
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz.?