“DOĞUBEYAZIT TİCARET VE SANAYİ ODASI”
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
industriall union

K.V.K. ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Güvenliğiniz bizim için önemlidir!

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Birliğimiz Doğubayazıt TİCARET VE SANAYİ ODASI tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Doğubayazıt TİCARET VE SANAYİ ODASI “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Genel Müdürlük Adres : Rıfkı Başkaya caddesi Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası Kat:1 No:1 Doğubayazıt / Ağrı

TELEFON: 0 472 312 78 53

FAX: 0 472 312 50 21

EMAİL: dogubayazittso@tobb.org.tr

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

Kimlik Bilgileriniz:ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, fotoğraf, kimlik ve kimlik numarası;
İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları;
Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz:çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri, askerlik durumu;
Banka Hesap Verileriniz:banka hesap numarası, IBAN numarası gibi banka hesap verileri;
Araç Bilgileriniz:Araç plaka bilgisi ve araç yakıt türü
Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: Tesislere giriş ve çıkış kayıtları ve kamera kayıtları;
Siber Güvenliğe İlişkin Verileriniz: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler;

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,
Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
Dava dosyalarının, ihtarnamelerin ve hukuki işlerin yürütülmesi için tutulması ve saklanması, icra takiplerinin yönetilmesi,
Vekaletname çıkartılması,
Sözleşmeli avukat bilgilerinin tutulması ve bunlar adına vekaletname düzenlenmesi
Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi, E
tkinlik ve organizsayon yönetimi,
Yurtiçi ve yurtdışındaki etkinliklere katılımın organize edilmesi
Toplantı ve etkinlik davetlerinin gönderilmesi,
Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
Resmi,Ticari ve Sosyal İştiraklerin dosyalarının tutulması,
EBYS Öncesi Birlik iç ve dış yazışmalarının dosyalanması,
Gelen giden evrak takibinin sağlanması,
Arşivin tutulması,
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Telefon, internet,tv hatları,santral),
Ulaşım, öğlen yemeği ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sevkiyatının sağlanması,
Teminat mektuplarının iadelerinin gerçekleştirilmesi,
Gider pusulası ve serbest meslek makbuzlarının oluşturulması,
TOBB2B sistemine üye kaydının alınması
Yüksek Disiplin Kurulu’na yapılan itirazların yönetilmesi,
Tahkim Divanı hakem listesinin oluşturulması ve tutulması
Tahkim Divanı dosyalarının tutulması
Mevzuat Komisyonu üyelerinin bilgilerinin tutulması
E-Rehber tutulması,
TOBB’un iştiraklerinin ilgili belgelerinin tutulması ve saklanması,
TOBB nezdindeki toplantılarda fotoğraf çekimi ve kamera kaydı alınması,
TOBB bünyesinde yer alan web siteleri ile Ekonomik Forum Dergisinin basılması için fotoğraf ve haber paylaşımı
Yüklenici ve tedarikçi firma çalışanlarına ilişkin süreçlerin yönetilmesi,
Gayrimenkul kiralamalarının gerçekleştirilmesi,
İhale süreçlerinin yönetilmesi,
Dışarıdan danışmanlık alımı,
Bakanlık ödemelerinin gerçekleştirilmesi,
Birlik dışı kişilere harcırah ödemelerinin yönetimi,
Stajyer öğrencilerin belirlenmesi ve staj işlemlerinin takibi,
TIR Komitesi Kararlarının uygulanması,
TIR Karnesi süreçlerinin yürütülmesi
Projelerin yürütülmesi, proje faydalanıcılarına yönelik anket ve duyuruların yapılması,
Akademik Danışman Projesi kapsamında Akademik Danışmanların belirlenmesi,
Eksperlere sertifika düzenlenmesi,
Kapasite raporu müracaatlarının değerlendirilmesi,
Yerli Malı Belgesi müracaatlarının değerlendirilmesi,
Raportörlere eğitim verilmesi,
Eğitimci listelerinin tutulması,
Toplantı katılım listelerinin tutulması
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Sigorta Acenteleri ve Sigorta Eksperlerinin Levha kayıt, uygunluk belgesi başvuru ve ruhsatname işlemlerinin yürütülmesi,
Disiplin soruşturmalarının yürütülmesi
Fuarlar Komitesi Toplantılarının gerçekleştirilmesi,
TOBB İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Üyelerinin oluşturulması,
Sektör meclislerine üyelik oluşturulması ve toplantı organize edilmesi
Sosyal medya yönetiminin sağlanması,
Web sitesinde haber paylaşımı ve duyuruların yapılması
Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,
Oda ve Borsalardan gelen şikayet/ talep yazılarının değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda ilgili kurumlara iletilmesi
Vefat, resmi ve dini bayram mesajların gönderilmesi,
Ziyaretçi giriş kayıtlarının alınması,
Tesis kullanıcıları otopark ve kapalı garaj kullanımı için araç bilgilerinin alınması,
TOBB kamera kayıtlarının tutulması ve kamera kaydı inceleme taleplerinin değerlendirilmesi,
TOBB Kiracıların kimlik kartlarının çıkarılması ve kiracı firma çalışanlarının talep üzerine işe-giriş-çıkış saatlerinin kayıtlarının sistemsel olarak tutulması,
Türkiye ve yurtdışı işbirliği tekliflerinin değerlendirilmesi,
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki ve yurtdışındaki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMAYÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
TOBB, kişisel verilerinizi Birliğimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

AK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ:
Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi dilekçe ile, noter kanalı ile, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyledogubayazittso@tobb.org.tr adresi üzerinden, Birliğimize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Bilgi Edinme adresinde yer alan veya Genel Sekreterliğimizde fiziken bulunan “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu” nu doldurarak iletebilirsiniz.
Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSU

DOĞUBAYAZIT TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sohbete Başla
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz.?